Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, hi?n đ?i, văn minh v?i nhi?u l?a ch?n s?n ph?m nhà ?, mua s?m và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng và Nghĩa Tr? thu?c huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có quy mô 4454 ha v?i m?c giá ph?i chăng, đáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? thành hi?n th?c. Gleichzeitig, khu v?c này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh và đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong nh?ng năm t?i. D? án Vinhomes Dream City ti?p n?i thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, duy trì bi?u t??ng hi?n đ?i v?i l?i ki?n ??trúc tinh t?, k?t h?p v?i chu?i căn h? cao c?p. B?ng vi?c xây d?ng nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t khu đô th?, ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0879493516 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:06:50 (70d)