T?i t?nh H?ng Yên, Vinhomes Dream City là đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có di?n tích đ?t 4454 ha nh?m đáp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng và th?c hi?n ??c m? s? h?u t? ?m t?i Hà N?i và H??ng Yên. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. V?i s? thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City s? có các khu bi?t th?, nhà ph?, shop house, căn h? cao c?p chú tr?ng mang d?u ?n hi?n đ?i, ki?n ??trúc tinh t? và chu?i căn h? sang tr?ng. Ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? l?ng l?y và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0079498456 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:08:31 (70d)