Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng đ??c làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c tác d?ng ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng lâu đ?i lâu đ?i đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c ch?c năng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đ??c ?u đãi s? m?t chính là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách and phòng th? là nh?ngh đ? ngăn cách các công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công su?t phòng. Hi?n nay thì r?t nhi?u ng??i s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm v? trí th? t? vì nh?ng h?n ch? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t vài Note khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách & phòng th? trong không khí chung c?. Khi bài trí không khí th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách nh?ng ng??i tránh không gian tâm linh màu s?c quá n?i b?t đ?i v?i nh?ng đ? n?i th?t trong kho?ng b?u không gian phòng khách. Tránh bài trí kho?ng kho?ng không th? t? b? các h? th?ng nh? d?m xà c?t ? trong phòng khách khi đè lén lên ho?c là nh?ng Fan Hâm m? cũng c?n chăm chú đ?n cái vi?c bài trí làm sao cho kho?ng không th? t? t?c là ban th? tránh b? nh?ng ánh n?ng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là h? th?ng phòng khách soi r?i &o ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng m?i ng??i có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? làm nh? v?y nào cho phòng th? có kho?ng ánh n?ng t??ng x?ng v?a ph?i đ? có th? t? đ??c l?u khí. https://bunnymining.work/wiki/index.php?dosondragonocean59 http://whiskylovers.net/wiki/index.php?dosondragonocean60 http://studyroom.co.za/index.php?qa=user&qa_1=dosondragonocean


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:40 (40d)