KN Paradise Cam Ranh & các phân tích đánh b?ng giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? quy mô d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, & cũng là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã & đang th?c hi?n h?t công s?c đ? ki?n t?o thành m?t c?ng đ?ng KN mang tên th??ng hi?u qu?c t? và là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh. Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có quy mô l?n nh?t hi?n gi? c?a b?t đ?ng c? s?n khu v?c. V?i t?ng qu? đ?t lên t?i m?c h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đc thành l?p và tri?n khai trong d? án đc ví von nh? thiên đ??ng này. Cùng v?i h?n 20 các d? án l?n nh? đ??c phân khu c? th?, KN Paradise đc đánh báo giá là d? án T?t and Đáng chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

Kn Paradise t? hào r?ng là d? án ch? m?t chi?m d?ng riêng sân Golf Link đ??c đích thân danh th? làng Golf là Greg Norman thi?t k? ki?n thi?t, v?i t?ng kích th??c sân Golf lên đ?n g?n 90 heta có m?t trên bán đ?o xinh đ?p này.

T?ng th? sân golf đ??c chi ph?i b?i nh?ng đ?n cát tr?ng tinh t??m, cùng v? đ?p ngo?n m?c t?i t? nh?ng đ??ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n đ?p tuy?t v?i nh?t bãi dài.

Sân c? Zoysia đ??c c?t t?a c?n th?n và c?n th?n đ?n t?ng chi ti?t d?c theo cung đ??ng kính tr?ng n?i khu, t?o đ? t??ng ph?n ch?c ch?n gi?a làng cát tr?ng, đ??ng b? bi?n v?i làn n??c xanh bi?t.

L?i ki?n thi?t c?a KN Golf Link t?p trung &o nh?ng đ?a hình lên xu?ng v?i đ??ng kính tr?ng nét t? nhiên nh?t. Cùng v?i đó là nh?ng thách th?c đ?n t? v?n t?c gió t? bi?n th?i &o, khi?n vi?c đo?t đ??c sân golf này càng tr? nên thú v?, kì di?u v?i nh?ng l? golf ? đ?a đi?m càng t?t.

Đ?n v? làm ch? sân golf là IMG, phân ph?i m?t unique 5 sao theo tiêu chu?n Qu?c t?.

Cách thành ph? Nha Trang h?n 10 km, Bãi Dài hi?n là vùng bi?n đ??c đánh giá xinh đ?p & còn đôi nét mang s? hoang s? c?a thiên nhiên còn hi?n h?u t?i Khánh Hòa. Là ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhiêu ngh? s? n?i đây.

M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, và cũng là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã & đang th?c hi?n h?t s?c l?c đ? ki?n t?o nên m?t c?ng đ?ng KN mang tên th??ng hi?u qu?c t? và là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh.

Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng c? s?n Quanh Vùng.


Đ??c xem nh? là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có lo?i hình 800HA l?n nh?t lúc b?y gi? c?a b?t đ?ng cây s?n khu v?c.

V?i t?ng qu? đ?t lên t?i m?c h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đc thành l?p & tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đàng này.

Cùng v?i h?n 20 các d? án l?n nh? đc phân khu ví d?, KN Paradise đ??c đánh báo giá là d? án T?t and Đáng đ?u t? chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang| https://soundcloud.com/knparadiseland| https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/| https://gifyu.com/knparadise| https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/| https://angel.co/u/kn-paradise-1| https://www.quora.com/profile/Knparadise| https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188| https://500px.com/p/knparadiseland| https://dribbble.com/knparadiselan|


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (火) 21:03:25 (55d)