KN Paradise h?i t? đ?y đ? các lo?i hình dòng thành ph?m b?t đ?ng cây s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? th??ng m?i, cho đ?n nh?ng Căn h? cao c?p. Trong đó, mô hình tòa nhà đ??c thi?t k? ki?n thi?t theo khá nhi?u đ?ng c?p và sang tr?ng khác l? nh? căn nhà golf, tòa nhà bi?n, khu làng tòa nhà Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng không khí s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? kinh t? thì y?u t? công năng l?i đ??c t?p trung phát tri?n, h??ng đ?n s? ti?n l?i, ti?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, nh?ng Khu ph?c h?p căn h? không ch? có cung ?ng v? ti?n l?i văn minh, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf and thu tr?n không khí c?nh v??n th??ng uy?n.KN Paradise đáng đ??c là n?i an c? l?c nghi?p, n?i xây d?ng nh?ng b?ng giá tr? s?ng v?ng b?n, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? chi tiêu & sinh l?i v?ng ch?c và v?ng ch?c và kiên c?. https://www.pinterest.com/knparadiseland/ https://community.opengroup.org/knparadiseland https://linktr.ee/knparadise http://git.kemkes.go.id/knparadiseland https://gitlab.com/knparadise https://ask.fm/knparadiseland9133 http://exp.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/knparadiseland https://gitlab.haskell.org/knparadiseland https://www.behance.net/knparadise2 https://en.gravatar.com/paradiselandcamranh


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:14:07 (54d)