SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng chi?u dài và r?ng h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n d?ng bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? th?i th??ng, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh & thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đc nh?p t? các hãng n?i th?t s? 1 th? gi?i. Đi?m kì di?u c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloông xã bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong l??t m? bán đ?u tiên ch? chi tiêu MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong kho?ng th?i gian t?i ch? chi tiêu liên t?c công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1808369&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.indiegogo.com/individuals/27842600 https://escort-siden.dk/author/imperiasmarttaymo/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:28:04 (53d)