Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? đ?ng c?p qu?c t? DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i đ?p h?n và đa d?ng h?n trên m?i lĩnh v?c. Đ? S?n Dragon Ocean s? là đi?m thu hút khách du l?ch hàng đ?u c?a Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n là thiên đ??ng quy?n rũ đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và có 480 ha đ?t khai hoang hoàn toàn đáp ?ng m?i tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. T? h?p du l?ch mang tên Dragon Ocean Đ? S?n n?m trong d? án phát tri?n khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Di?n tích 480 ha đang đ??c đ? xu?t đ? Đ? S?n, khu du l?ch qu?c t? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, theo d? án Dragon Ocean. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá và đ?y ti?m năng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:08:38 (289d)