Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n, Dragon Ocean s? tr? thành m?t đ?a danh c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. Đi?m đ?c đáo nh?t c?a bãi bi?n này là n??c trong toàn b? khu v?c g?n nh? luôn trong xanh, v??t qua đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. Đây là tên g?i chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, Thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. V?i t?ng di?n tích lên đ?n 480ha, khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n b?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? phát tri?n m?t s?n ph?m sáng t?o. S?n ph?m b?t đ?ng s?n c?a H?u Phong City đ??c đánh giá cao và đ?t giá, là ni?m t? hào c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:02:12 (337d)