1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? r?i roGi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i m?t vài c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng BĐS cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n tăng lãi v?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quá trình th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là nhân t? trong s? nh?ng ví d? v? nguy c? có th? x?y ra trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là nhân t? trong s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra không may, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t nhà đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a đ? ra, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? nguy c? c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian c?a đ?u t? vào BĐSTr??c khi tham gia th? tr??ng b?t đ?ng s?n, b?n c?n xác đ?nh s? bi?n thành m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, nh?ng ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng nhà đ?u t? trong n??c bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u ch?n l?a h?n. Các nhà đ?u t? bán th?i gian có th? ph??ng án m?t vài lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? BĐS.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n(BĐS) th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, tuy?t v?i cho t?ng kho?ng th?i gian. Vì th?, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? phù h?p là đi?u mà các nhà đ?u t? trong n??c c?n tìm hi?u.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? BĐS, m?t trong nh?ng đi?ukhông th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? BĐS. T?t nhiên, vi?c ph??ng án m?i quan h? làm sao cho phù h?p v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào s?c nhìn c?a m?i khách hàng đ?u t?.Cùng có thêm tin t?c: https://bostanciescortt.com/author/dautubdsland/ https://gitlab.prodap.ap.gov.br/dautubdsland http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31986826 http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://git.qt.io/dautubdsland http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3835472 http://git.radenintan.ac.id/dautubdsland https://emc-git.polito.it/dautubdsland https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/dautubdsland https://gitlab.borg-caution.be/dautubdsland http://www.topfrage.de/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://themepalace.com/users/dautubdsland/ https://classified.citylive.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=421062 https://git.cit.bcit.ca/dautubdsland https://disqus.com/by/dautubdsland/ https://git.rj.def.br/dautubdsland https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/dautubdsland/ http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=7186&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://dufo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=59511&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.kickstarter.com/profile/2125266557/about https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2177280 http://git.kemkes.go.id/dautubdsland http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://oneshot.lk/user/profile/384639 https://www.blurb.com/user/dautubdsland https://kartalescortt.org/author/dautubdsland/ http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dautubds.land/ https://michigan.budtrader.com/author/dautubdsland/ https://git.happy-dev.fr/dautubdsland https://seekingalpha.com/user/55577048 https://www.pinterest.com/johannsendyhr348/ http://gitlab.shop.hisense.com/dautubdsland https://list.ly/johannsendyhr348 https://umraniyescort.net/author/dautubdsland/ https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://dautubds.land/ http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 http://www.synthedit.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.putfree.com/user/profile/743475 http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=79501&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://dautubds.land/ https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://dautubds.land/ https://gitlab.indec.gob.ar/dautubdsland https://os.mbed.com/users/dautubdsland/ http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1677028&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://sc.devb.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://dautubds.land/ http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://githomelab.ru/dautubdsland https://git.technode.com/dautubdsland https://farangmart.co.th/author/dautubdsland/ http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1295393 https://ask.fm/dautubdsland94 https://wefunder.com/leefogh http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=837810&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ https://genius.com/dautubdsland https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2264822 https://sekshikayeler.net/author/dautubdsland/ https://dev.funkwhale.audio/dautubdsland https://gitlab.jonasled.de/dautubdsland http://gitlab.aic.ru:81/dautubdsland http://www.authorstream.com/dautubdsland/ https://yolotheme.com/forums/users/dautubdsland/ https://git.ociotec.com/dautubdsland http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1661477&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://wowservices.info/index.php?page=search&sCategory=76 http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://anchor.fm/dautubdsland http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61094&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://autohub.ng/user/profile/998156 https://www.menorcadillo.net/author/dautubdsland/ https://www.indiegogo.com/individuals/28306459 https://k289gitlab1.citrin.ch/dautubdsland https://www.podomatic.com/podcasts/johannsendyhr348 https://git.synz.io/dautubdsland https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=2249550 https://vimeo.com/dautubdsland https://kalspage.com/author/dautubdsland/ http://patslondon.co.uk/author/dautubdsland http://idea.informer.com/users/dautubdsland/?what=personal https://www.ted.com/profiles/32338616 https://myspace.com/dautubdsland https://scm.cms.hu-berlin.de/dautubdsland https://intensedebate.com/people/dautubdslan https://comicvine.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61983&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.ultimate-guitar.com/u/dautubdsland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-25 (土) 15:49:05 (143d)