D? án Thanh Lanh Vĩnh Phúc ch? cách trung tâm Hà N?i kho?ng ch?ng 60km. D? án này đ??c xây d?ng ? xã Trung M? ? huy?n Bình Xuyên ? Vĩnh Phúc v?i “non thanh n??c bi?c”, khí h?u trong lành, phong c?nh hùng vĩ. https://www.blurb.com/user/bietthugolft h?n khi ra m?t s? t?o nên đi?m m?i c?a BĐS Vĩnh Phúc nói riêng và BĐS phía B?c nói chung. http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00105/pukiwiki/index.php?bietthugolftl0 là t? h?p ti?n ích t?t c?, đ?c đáo đ?m b?o m?i mong mu?n ngh? d??ng 5* cho c? các ng??i mua khó tính nh?t.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-19 (水) 16:22:16 (118d)